Дүүргийн 2017 оны “Шилдэг Хүүхэд”, “Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй байгууллага” шалгаруулах журам