Эрхэм зорилго

Хүүхдийн эрхэд суурилсан, ёс зүйг эрхэмлэсэн гэр бүл хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөр, үйлчилгээг хөгжүүлэхэд чиглэнэ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Дүүргийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийг эн тэргүүнд дээдэлнэ
  • Дүүргийн хүүхэд, залуучуудын эрх тэгш байдал, хөгжил оролцоог дэмжин хотын соёлтой, бүтээлч иргэнийг төлөвшүүлэхийг зорино
  • Дүүргийн хүүхэд бүрийг гэр бүлдээ аз жаргалтай амьдрах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэхэд хүчин чармайлт гаргана
  • Дүүргээ хүүхдэд ээлтэй болгон хөгжүүлэхийн төлөө бүх түншлэгчидтэй хамтран ажиллана